Chúng ta đều có 2 mục tiêu lớn! Theo mình, mỗi doanh nghiệp hay mỗi…